Konkurs plastyczny pod tytułem:

“Ilustracja do ulubionego polskiego wiersza”

 

Konkurs polega na zilustrowaniu wiersza dla dzieci napisanego przez polskiego autora.

Można wybrać dowolny wiersz dla dzieci, ale zachęcamy do ilustrowania wierszy współczesnych.

Do pracy plastycznej można dołączyć tekst wiersza.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO WIERSZOWISKOWEGO

 

      Paragraf 1

Organizatorem konkursu plastycznego jest

Forum Polskich Szkół w Holandii oraz

Fundacja Polska Szkoła w Tilburgu.

Paragraf 2

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Polskich Szkół,

które są członkami Forum Polskich Szkół w Holandii.

Wiek uczestników od 3 do 18 lat.

Paragraf 3

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w kategorii indywidualnej przy wykorzystaniu dowolnych
technik plastycznych w maksymalnym formacie A3 (297×420).

Paragraf 4

Uczestnicy przygotowują pracę zgodną z tegorocznym tematem.

Paragraf 5

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu indywidualnie jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka w przypadku wątpliwości
czy praca została samodzielnie wykonana przez dziecko.

Paragraf 6

Każda szkoła może również zgłosić do konkursu jedną pracę grupową wykonaną przez dowolną liczbę dzieci (więcej niż jedno).
Prace grupowe będą oceniane w osobnej kategorii grupowej. Uczestnicy przygotowują prace grupowe przy wykorzystaniu dowolnych
technik plastycznych w wymiarze 3D. Praca nie może zawierać żadnych informacji i danych dotyczących autorów pracy.

Paragraf 7

Prace indywidualne oceniane będą w przedziałach wiekowych:

3-4, 5-6, 7-9, 10-11, 12-14, 15-18 lat

Liczy się rzeczywisty wiek dziecka – ukończone lata w momencie przeprowadzania konkursu (31 marzec 2021).

Paragraf 8

Praca konkursowa indywidualna nie może zawierać żadnych danych dotyczących autora ani innych informacji.
Nie należy nanosić żadnych napisów – ani z przodu ani z tyłu pracy.

Opis pracy należy zgłosić mailem w następujący sposób:

  1. Zrobić zdjęcie pracy (np. telefonem. To zdjęcie będzie służyło tylko do identyfikacji pracy i nie musi być wysokiej jakości. Zdjęcia do publikacji w galerii prac będą robione przez organizatorów z zachowaniem wszystkich potrzebnych standardów.)

2. Załączyć zdjęcie pracy konkursowej w wiadomości e-mail

3. W treści tej samej wiadomości podać:

Imię i nazwisko autora

Data urodzenia

Przedział wiekowy

Nazwa Szkoły

Tytuł i autor ilustrowanego wiersza

4. Wysłać wiadomość na adres e-mail:

         konkursplastyczny.pst@gmail.com

Paragraf 9

Do każdej pracy należy wypełnić formularz konkursowy- metryczkę pracy wraz z danymi dziecka oraz zgodą rodziców
(załącznik numer 1 do regulaminu). Metryczki prac należy dołączyć do przesyłki prac konkursowych, ale nie łączyć ich
bezpośrednio z pracami.

Metryczki są przeznaczone dla organizatorów konkursu i jury nie otrzymuje do nich wglądu przed wyłonieniem
zwycięskich prac.

Paragraf 10

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 18 kwietnia 2021 roku.

Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

W przypadku prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Prace grupowe należy zgłosić na konkurs w formie nagrania przesłanego na wskazany adres e-mail
do 31 marca 2021 godzina 23:59.

 

Paragraf 11

Prace indywidualne należy wysłać na następujący adres:

Stichting Polska Szkoła w Tilburgu

Christiaan Huijgensstraat 51, 5025 ED Tilburg

 

Prace grupowe (3D) nie są wysyłane. Należy pracę sfilmować zwracając uwagę na wszystkie szczegóły.
Film ma pokazać pracę,nie należy dodawać komentarza, pokazywać wizerunku osób ani nakładać muzyki.

Film przesłać w formacie video przez WeTransfer na e-mail: konkursplastyczny.pst@gmail.com

Paragraf 12

Do końca kwietnia 2021 roku jury wyłoni zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej.

Prace są oceniane na podstawie następujących kryteriów:

zgodność z tematem, kreatywność, walory artystyczne i plastyczne, estetyczność, staranność wykonania.
Na ocenę nie ma wpływu: wiek w danej kategorii, ilość prac nadesłanych ze szkoły.

 

Paragraf 13

Jurorzy są wybierani przez szkołę – gospodarza z kręgu osób związanych z działalnością artystyczną i oświatową – przewodniczącą
jury jest mgr wychowania plastycznego Patrycja Kielman, a członkami jury wybrane dzieci z ogniska plastycznego przy
Akademii Polonez-Polska Szkoła w Tilburgu. Jurorami w konkursie nie mogą być osoby, których rodziny biorą udział w konkursie.
Liczba jurorów – minimum 3, maximum 5 osób. Każdy juror indywidualnie ocenia i punktuje prace w każdej kategorii osobno.
Punktacja jest podsumowywana, żeby wyłonić zwycięzców

w każdej kategorii. Werdykt jurorów jest niepodważalny.

Paragraf 14

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatorów konkursu, profilu na Facebook’u,
a także rozesłane mailem do szkół polskich uczestniczących w konkursie.

Paragraf 15

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody i dyplomy otrzymają jedynie autorzy zwycięskich i
wyróżnionych prac. Organizatorzy nie przewidują dyplomów za sam udział w konkursie.

Paragraf 16

Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się podczas

XX Wierszowiska w 2021 roku w Wijchen.

Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatorów takie wręczenie nagród i dyplomów nie będzie możliwe zostaną one
przekazane do szkół, skąd pochodzą laureaci wyłonieni w konkursie.

 

Paragraf 17

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej podczas Wierszowiska,
a także zamieszczone na stronach internetowych organizatorów

www.fpsn.nl oraz https://www.facebook.com/polskaszkolatilburg/

Paragraf 18

Uczestnicy ani Szkoły nie mogą publikować w mediach prac zgłoszonych na konkurs przed rozstrzygnięciem konkursu.

Paragraf 19

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Paragraf 20

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych.

Paragraf 21

Administratorem danych osobowych uczestników jest Forum Polskich Szkół w Holandii info@fpsn.nl oraz
współadministrator Fundacja Polska Szkoła w Tilburgu www.akademiapolonez.nl

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Paragraf 22

Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Metryczka pracy:

 

Imię i nazwisko     ……………………………………………………………………………………………..…………

Data urodzenia dziecka    ……………………………………………………………………………………………..

Przedział wiekowy    ………………………………………………………………………………………………….…

Tytuł ilustrowanego wiersza:   ………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko autora wiersza: …………………………………………………………………………………….

Szkoła polonijna …………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego   …………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy  …………………………………………………………………………………………………….

 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym organizowanym przez
Forum Polskich Szkół w Holandii i Fundację Polską Szkołę w Tilburgu

 

  1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym.

 

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych

osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu

 

  1. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez

moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z

konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

  1. Wyrażam zgodę na udostępnianie zdjęcia mojego dziecka z gali wręczenia nagród konkursowych.

 

 

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data

 

 

………………………………………………………………………………………………

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu